КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА - САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ №43 ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
звіт керівника закладу

Звіт керівника

комунального закладу освіти

«Дошкільний навчальний заклад

(ясла-садок) №43 комбінованого типу»

Дніпровської міської ради

за 2019-2020 н.р.

 

 

1.Загальна характеристика

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. № 178, згідно «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю»

 

Мета:      Подальше утвердження відкритої і демократичної державно –

                 громадської системи управління навчальним закладом, поєднання

                 державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й

                 виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики

                 управлінської діяльності завідувача.

 

Завдання звітування:

 1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.
 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 

Комунальний  заклад освіти “Дошкільний  навчальний заклад  ( ясла – садок)   № 43 комбінованого типу” Дніпровської міської ради  “Теремок”, знаходиться за адресою: 49124 м. Дніпро, ж/м  “Північний”  вул.  Семафорна, 15,  E-mail: [email protected].

Заснований у 1984 році відомством Придніпровської залізниці, з січня 2017 року підпорядковується управлінню освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України.

Завдання і зміст освітньо - виховного процесу в закладі визначає  Базовий компонент дошкільної освіти і реалізується комплексною освітньою програмою «Дитина в дошкільні роки». Одночасно використовуються варіативні програми, визначені переліком програм, підручників і навчальних посібників, рекомендованих МОН України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах.

Освітній процес у закладі здійснювався за пріоритетними напрямами роботи, які сприяли здійсненню системного підходу до формування цілісної дитячої особистості за лініями розвитку та сферами життєдіяльності.

         У закладі визначена українська мова навчання.

Заклад дошкільної освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем з 7.00 до 17.30, працює 1 група з    12-годинним перебуванням дітей з 7.00 до 19.00.

У закладі створено комфортне і безпечне розвивальне середовище, яке сприяє успішному виконанню пріоритетних завдань освітньо - виховного плану закладу у 2019-2020 навчальному році. 

Упродовж навчального року дошкільною освітою у ”Теремку” було охоплено 241дитину, функціонувало 11 груп, укомплектованість яких проведена згідно з віком дітей, індивідуальними потребами та з урахуванням запитів батьків. Для зарахування (переведення) дітей з особливими  освітніми потребами до інклюзивної групи та спеціалізованих груп закладу освіти додатково подається висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну  психолого – педагогічну оцінку розвитку дитини, де вказано підставу для відвідування цих груп.

 

Вікова група

Кількість груп

 

Режим роботи

Перша молодша

1

 

10,5 годин

Друга молодша

2

 

10,5 годин

Середня

2

 

10,5 годин

Старша, із них:

 інклюзивна

5

10,5 годин

1

10,5 годин

спеціалізовані групи:

для дітей з вадами мовлення

з порушенням психологічного розвитку,

 

 

2

10,5 годин

1

12 годин

група короткотривалого перебування дітей

 

1

3 години

 

2. Аналіз педагогічного складу

Всього колектив складає 49  працівників: з них 28 педагогів, 20 - обслуговуючий персонал та 1 медичний працівник.

Серед педагогічних працівників з вищою педагогічною освітою – 13, з неповною вищою освітою – 12 педагогів та 3 педагогогічних працівника продовжують навчання в вищих навчальних закладах освіти.

Мають кваліфікаційну категорію: «спеціаліст вищої категорії» - 7 педагогів, «спеціаліст першої категорії» - 1, «спеціаліст другої категорії» - 2; педагогічне звання: «вихователь-методист» - 7, «вчитель - методист » - 1, «практичний психолог-методист» - 1.

Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні закладу дошкільної освіти шляхом відвідувань педагогами методичних об’єднань, курсів підвищення кваліфікації кадрів.

Щороку в закладі проходить атестація педагогічних працівників відповідно до «Типового положення про атестацію педагогічних працівників» та «Змін до Типового положення» згідно перспективного плану, з виданням наказів та оформленням відповідних документів. У 2019 - 2020 навчальному році чергову атестацію пройшли 5 педагогічних працівників. 9 педагогів підвищили кваліфікацію в КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради.

В педагогічному колективі спостерігається стабільність кадрового складу, доброзичлива творча атмосфера, взаємодія вихователів та фахівців щодо виконання річних завдань закладу та здійснення комплексного супроводу розвитку та виховання дошкільників.

       Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, думки.

 

3. Управлінська діяльність

Управлінські рішення та дії завідувача закладу поточного року були спрямовані здебільшого на забезпечення працездатності колективу виконання річних завдань.

З метою визначення рівня та вдосконалення осітньо - виховного процесу в ЗДО за різними напрямками   були охоплені контролем усі суттєві питання.

Своєчасно здійснювався попереджувальний контроль за змістом та якістю перспективного і календарного планування освітнього процесу, готовністю вихователів і інших спеціалістів до робочого дня, якістю підготовки до запланованих річним планом заходів, ретельний аналіз їх наслідків та корекцію.

Здійснювався контроль за роботою обслуговуючого персоналу з метою їх якісного виконання своїх посадових обов’язків та чіткої роботи закладу.

У процесі формування іміджу закладу дошкільної освіти особливу увагу звертали на:

1. Розширення, модернізацію, спеціалізацію змісту освітніх послуг, підвищення якості освіти. Зокрема цьому сприяли упровадження інноваційних освітніх та здоров’язбережувальних технологій, організація гурткової роботи та ін.

2. Удосконалення матеріально - технічного оснащення та науково- методичного забезпечення. Привабливий сучасний вигляд території та приміщень, широкий вибір розвивального обладнання, наявність яскравої зовнішньої атрибутики (символіки) безпосередньо впливають на підвищення іміджу закладу.

3. Оптимізацію роботи з кадрами та батьками вихованців. Це передбачало розвиток педагогічної, соціальної, комунікативної компетентності співробітників, підвищення рівня їхньої організаційної культури, покращення психологічного клімату в колективі, підвищення мотивації праці педагогів, надання своєчасної психологічної допомоги учасникам освітнього процесу (вихованцям та їхнім батькам, працівникам закладу), налагодження конструктивних взаємин між персоналом, керівництвом і батьками.

4. Розроблення оптимальної медіастратегії. Обов’язковим є висвітлення позитивних результатів діяльності дитсадка, творчих здобутків педагогів через ін- тернет-ресурси, презентації на конкурсах, семінарах, інших заходах різних рівнів, а також безпосереднє ознайомлення потенційних споживачів із закладом під час Днів відкритих дверей тощо.

Створення позитивного іміджу сучасного закладу дошкільної освіти - це складний безперервний процес, результат якого - постійний професійний розвиток педагогів і максимальне задоволення потреб громадськості

 

4. Пріоритетні напрямки діяльності ДНЗ

Завдання річного плану реалізувались у щоденній роботі зі здобувачами освіти, педагогами та колективом батьків.

Пріоритетний змістовний напрямок освітнього процесу у 2019-2020 навчальному році визначався з урахуванням потреб сьогодення, у посиленні складових соціально-морального, емоційно - ціннісного розвитку дітей, покращення їхнього фізичного, психічного здоров’я. П’ятий  рік поспіль колектив закладу плідно працював щодо реалізації обласного науково - методичного проєкту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» (V етап – підсумковий).

Системна та цілеспрямована діяльність педагогічного колективу закладу з проблеми формування соціальної свідомості дошкільника принесла позитивні результати.

 • На рівні особистості педагога: удосконалили пріоритети освіти спрямовані на комплексне провадження інноваційних педагогічних технологій розвитку соціальних компетенцій дошкільника; збільшилось прагнення до самовдосконалення, самоосвіти та самореалізації.
 • На рівні особистості дошкільника: активізовано механізм соціалізації та адаптації, сформований позитивний образ – Я відбулось залучення до системи діяльності, що стимулює розвиток громадянської активності та зростання рівня життєвої компетентності дошкільника.
 • Діагностичне забезпечення: запроваджено загальний моніторинг динаміки розвитку професійної компетентності педагогічних працівників, розвитку соціальної компетентності та громадської активності дошкільника.

Ми прагнемо виховати покоління здатне будувати нове, стійке суспільство, спрямоване на збереження, примноження ресурсів, орієнтоване на творення, а  не на руйнування. Саме тому педагогічний колектив нашого закладу приєднався до реалізації міжнародного проєкту «Освіта для сталого розвитку в дії», запровадивши інтегрований навчальний курс «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку».

         Впровадження нового курсу передбачало організацію роботи з усіма учасниками освітнього процесу.

На початку курсу було організувано навчання вихователів за такими напрямками: інформування – впровадження – обмін досвідом.

Під час консультацій, методичних нарад, тренінгів, у ході самоосвіти педагоги ознайомилися з сучасними технологіями, спрямованими на виховання дітей, заснованими на принципах збереження навколишнього середовища.

Проводили такі інтерактивні форми роботи з педагогами:

 • дебати «Освіта для сталого розвитку в дії»:  вихователі висловлювали свої думки щодо актуальності теми, пропонували ідеї, як упровадити ідеї сталого способу життя в освітній процес, а на основі найцікавіших – розробляли орієнтовну модель роботи з дітьми;
 • ділова гра «Крок у майбутне – через сталий стиль життя» - дала змогу сформувати в педагогів стійку мотивацію дотримуватися сталого способу життя та спонукати до цього дошкільнят та їхні родини.

Для успішної роботи з упровадження курсу потрібні були помічники і ними стали батьки наших вихованців. Ми налагодили взаємозв’язок з батьками задля обміну інформацією, досвідом, виробленням спільних вимог. активно використовували інтерактивні і традиційні форми роботи. Організували благодійну акцію «Про птахів подбали малюки – годівнички є на всі смаки». На виставці  «Збережемо довкілля»  презентували креативні ідеї педагогів і батьків з виготовлення приладдя із допоміжних матеріалів для організації освітнього середовища в ЗДО.

Активна участь батьків в акціях, виставках, благоустрою майданчиків, свідчила про їхнє бажання бути не лише спостерігачами, а й учасниками процесу долучення до стилю життя, орієнтованого на сталий розвиток.

   Метою корекційно – відновлювальної роботи в групах для дітей з вадами мовлення та з затримкою  психічного розвитку є створення оптимальних умов для ампліфікації емоційно – вольового, пізнавального, фізичного, інтелектуального розвитку, позитивних якостей кожної дитини.

В спеціалізованих групах для дітей створено єдиний корекційно – розвивальний простір, який відповідає потребам і можливостям кожної дитини та забезпечує належні умови для здобуття освіти відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, отримання корекційно – розвиткових послуг, спрямованих  на усунення порушень розвитку дітей, ранньої соціалізації тощо. 

Робота Команди психолого – педагогічного супроводу в 2019-2020 навчальному році забезпечувала  визначення напрямів психолого – педагогічних та корекційно – розвиткових послуг, що можуть бути надані в межах закладу освіти на підставі висновку ІРЦ та забезпечення надання цих послуг.

На засіданнях Команди супроводу обговорювали: особливості розвитку кожної дитини, узгодженість дій між учасниками освітнього процесу, чітко сформульовані перспективні цілі та короткострокові завдання , які надавали можливість визначати успіхи дитини у кожній сфері розвитку, побачити конкретний результат та ефективно планувати подальшу роботу.

Упродовж  року в закладі  функціонувала інклюзивна група, в якій перебувала дитина з особливими освітніми потребами. Командою супроводу була розроблена індивідуальна програма розвитку дитини з ООП з урахуванням її визначених особливостей та потреб. Фахівці переглядали зміст роботи декілька разів, діяльність дитини оцінювалась не лише з позиції набутих знань, а перш за все - з позиції прогресивного розвитку; вчасно вносилися корективи в освітній процес.

Надання психолого – педагогічних та корекційно – розвиткових послуг здійснювалось через проведення індивідуальних занять, із  залученням штатних працівників закладу: учителя – логопеда, дефектолога, практичного психолога.

 Постійно здійснювалась співпраця з фахівцями ІРЦ з питань впровадження інклюзивних цінностей в освітній процес.

З асистентом вихователя, вихователями інклюзивної групи проводилися бесіди, консультації тренінги, працювало «Бюро педагогічних знахідок», на засіданнях якого ділилися педагогічними надбаннями.

На сторінках методичного «Топ - листка» висвітлювались питання взаємодії закладу освіти та батьків у системі інклюзивної освіти. Батьки дитини активно співпрацювали з фахівцями команди психолого – педагогічного супроводу, аби дитина успішно адаптувалась до нових умов.

 

5. Методична робота

 

Забезпечення якості та результативності щоденної освітньої праці конкретного педагога і колективу закладу дошкільної освіти загалом залежить від грамотно побудованого управління закладом та методичного супроводу.

Завдання методичної служби закладу полягає в тому, щоб побачити ініціативи педагогів та допомогти їм розвинутися, знайти механізм реалізації їхнього потенціалу, надати конкретну своєчасну практичну допомогу, зокрема забезпечити простір для здобуття необхідних знань засобами різних ресурсів.

Щоб ефективно ознайомлювати педагогів з освітніми інноваційними розробками у  закладі було впровадженно таку форму обміну досвідом роботи, як PlatforM – методична платформа. Форми роботи в межах платформи передбачали рух методичної інформації – обмін досвідом роботи педагогів у декількох напрямках. Цей рух забезпечував організацію роботи в освітніх локаціях: «Інноваційні технології в закладі дошкільної освіти – сучасний погляд на навчання дітей»; «Освіта для сталого розвитку: технологія розвитку сучасного погляду на життя у дітей дошкільного віку» та «Оптимальне перетворення освітнього простору дитячого садка».

Застосовувались різні методи: відкритий мікрофон, займи позицію, школа думок, тощо. Практика свідчить, що PlatforM – дійсно ефективна форма методичної роботи з педагогами, яка дала змогу поглибити професійні знання педагогів нашого закладу і значно підвищити їхню фахову майстерність.

У процесі методичної й організаційної роботи педагоги творчої групи розробили Положення конкурсу «Збережемо довкілля», яке регламентувало його проведення.

На першому етапі конкурсу відбулась виставка експонатів, зроблених із вторинних матеріалів, що відповідає ідеям сталого розвитку, руками батьків та педагогів. На другому етапі здійснювалась реалізація проекту на території закладу.

У конкурсі брали участь усі педагоги, адже це не лише можливість випробувати свої власні сили, нагода заявити  про себе, порівняти  свій рівень креативності з рівнем колег, а й реальний стимул до наступних педагогічних пошуків, мотивацій до професійного зростання.

         Організація методичної роботи з педагогічними кадрами має діагностично – прогностичний характер і базується на аналізі освітньо – виховного процесу.       

    Вирішення річних завдань неможливе без теоретичної підготовки педагогів, томусистема педагогічних нарад, семінарів, консультацій, колективних переглядів мала конкретні цілі. Цікаво пройшли відкриті перегляди занять: «Хочу все про зиму знати» - вихователь логопедичної групи «Б» Дубенко Н.С., «Сонячні промінчики» - вихователь молодшої групи «Б» Малютова О.В., «Врятуймо річку» - вихователі старшої групи «Б» Скотар Н.В., Кривозуб Я.М. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлювалися, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.

  Найбільш дієвими виявилися такі інтерактивні форми методичної роботи з кадрами: ділова гра, тренінги, дискусії, бліц – турніри, презентації міні – проектів, моделювання, методичний марафон.  

Використання можливостей інтернету в сфері освітніх послуг дало можливість висвітлювати та вивчати інноваційні педагогічні технології, сучасні методичні форми і методи роботи з вихователями. 

Найбільш результативними та цікавими були педагогічні ради: «Оптимізація предметно – ігрового середовища дитячого садка» та «Сталий розвиток: стосується кожного». Виконання рішення педрад сприяло поліпшенню методичного та матеріального забезпечення освітнього процесу.

Такі форми роботи дали змогу педагогам підвищити свій теоретичний та практичний рівень, зясувати для себе напрямок роботи та означити перспективи подальшої роботи. Також метою проведення даних заходів стала демократизація контролю за навчально - виховним процесом, конструктивне порівняння – аналіз роботи колег, підвищення активності педагогів завдяки усвідомленню ними необхідності творчого підходу до своєї роботи.

Педагоги закладу виявляють високу активність, беручи участь у міських, районних методичних заходах. Так учителя – логопеди: Татарка Т.О., Бєлікова Ю.С. приймали участь у конференції для фахівців дошкільних навчальних закладів Самарського району «Іноваційні технології запуску та розвитку мовлення у дітей з особливими освітніми потребами». Учитель – дефектолог Волошина  Н.І. приймала участь у міському семінарі щодо організації інклюзивної роботи з дітьми - артистами. У грудні 2019  на базі нашого закладу відбулося методичне об’єднання  для музичних керівників закладів дошкільної освіти Самарського району «Ритм, музика і рух плекають тіло й дух». У ході семінару – практикуму учасникам було представлено:  майстер - клас «Світ, який звучить»  за  участі музичних  керівників закладу  № 43 Мухіної О.Б.,  Крилової Р.А. та керівника хореографічного гуртка «Грація» Маслакової В.І. Творчий підхід перетворив роботу на мистецтво і згуртував педагогів. Професійне та особисте спілкування колег з різних дитячих садочків району сприяло взаємозбагаченню, підвищенню рівня їхньої фахової майстерності, стимулювало до творчих пошуків та запровадження інновацій у музичному вихованні дошкільнят.

В умовах пандемії заклад дошкільної освіти, виконуючи розпорядження уряду України, місцевої влади, перейшов на дистанційну форму роботи. З метою забезпечення освітньої та просвітницької діяльності  закладу педагогічний колектив був ознайомлений з рекомендаціями МОН України щодо організації роботи в режимі дистанційного навчання в період карантину. Вихователем - методистом Поповою Л.А.   проведено ряд консультацій щодо дистанційної форми роботи «Організація освітнього-виховного процесу з дітьми в умовах карантину», завдяки чому педагоги швидко й ефективно налагодили проведення он- лайн занять з дітьми в режимі реального часу. Нові інтернет – технології надали можливість вивести на новий рівень комунікацію з батьками, а також організувати ділове спілкування батьків та вихователів, фахівців, керівника закладу. Майданчиками для такого спілкування стали різні інтернет - платформи та соціальні мережі, що дали змогу:

 • оперативно реагувати на запити й потреби родин;
 • надавати постійну педагогічну, психологічну підтримку батькам;
 • залучати батьків до освітнього процесу та життя закладу;
 • осучаснити освітній процес.

       Так вихователь логопедичної групи Дубенко Н.С. створила платформу PADCET, за допомогою якої працювала з батьками дітей, ділилася своїми напрацюваннями, розміщуючи матеріали для самостійної роботи з дітьми.

         Педагоги активно використовували соціальну мережу Viber для спілкування з батьками та швидкого зворотного зв’язку, обміну інформацією в групах, передачі батьками фото та відео життя їхніх дітей, а також вільного спілкування між собою.

         Адміністрація створила групу закладу в соціальній мережі Facebook. Сьогодні в цій групі зареєстровані учасники з усього міста та області – 91. Батьки, які переймаються проблемами дошкільного виховання складають 64% від кількості учасників групи.

Через сторінку в соцмережі Facebook ми мали змогу індивідуально спілкуватися з батьками, оперативно повідомляти важливу інформацію, а також поширювати досвід роботи наших педагогів та вивчати перспективний педагогічний досвід інших закладів дошкільної освіти. Керівник гуртка «Альфабет» Бєлікова Ю.С. розмістила відео – ролик індивідуального  заняття з англійської мови на сторінці закладу, вихователь логопедичної групи Подлєсна В.А. поділилася, як здійснювати логіко – математичний розвиток дошкільників засобами інноваційної технології «палички Кюзїзенера».

Час карантину педагогічні працівники присвятили й підвищенню фахового рівня. Всі педагоги брали участь у вебінарах на порталах «Всеосвіта», Logoped – master, тренінговий  центр «Сертифіковані українські технології освіти», «На урок» та ін., отримали сертифікати. Відповідно до індивідуальних планів роботи здійснювалася й організаційно – педагогічна робота: оформлення документації, виготовлення посібників. Звіти про виконану роботу надавались педагогами щотижня та будуть заслухані на підсумковій педраді.

Завідувач Тищенко В.О., вихователь – методист Попова Л.А. пройшли базовий курс «З чого розпочати дистанційне навчання. Найпростіші онлайн - сервіси та покрокова інструкція» та отримали сертифікати.

Успішно здійснювалась робота на сайті закладу http://samaradnz43.klasna.com/, де містяться відомості про історію закладу, педагогічний колектив, матеріально - технічний стан, різноманітні заходи, новини.

Окрім цього, сайт ЗДО був джерелом інформації навчального, розвивального виховного й методичного змісту.

 

6. Якість реалізації освітніх програм

 

Аналіз виконання вимог програми, проведений за результатами педагогічного діагностування, спостережень дошкільнят, свідчить про те що більшість дітей належним чином засвоїли відповідні знання, уміння та навички. У їхньому житті практично рівномірно збалансовані різні форми активності: фізична, соціально - моральна, емоційно - ціннісна, пізнавальна, мовленнєва, художня, креативна. Проте вихователям рекомендовано приділяти увагу розвитку логічних здібностей дітей, активно використовувати методи і прийоми проблемного навчання з огляду на те, що дошкільники не завжди можуть застосовувати знання, уміння, та навички в нових умовах.  

Створення розвивального середовища, що сприяє задоволенню різноманітних інтересів та потреб вихованців, дало педагогам можливість прокласти індивідуальний маршрут особистісного розвитку кожного малюка. Однією з форм підтримки пізнавальних інтересів та здібностей, розвитку дитячої обдарованості є гурткова робота.

   Навчання дітей англійської мови в гуртку “Альфабет” стало важливою складовою в формуванні елементарної англомовної комунікативної компетенції за освітніми лініями, визначеними Базовим компонентом, сприяло соціалізації дитини, формуванню її особистісної культури через ознайомлення з мовою та культурою іншого народу.

Старші дошкільники, які відвідували заняття хореографічного гуртка «Грація», набували систему танцювальних навичок, а також творчих умінь, успішного їх застосування як у музичній діяльності так і в фізкультурній, у повсякденному особистому житті.

Актуальність напрямів гурткової роботи, рівень її організації є показником розвитку дошкільного закладу, важливою складовою формування його іміджу на ринку освітніх послуг.

 

7. Робота з наступності зі школою та батьками

 

Належне  місце в  роботі закладу дошкільної освіти  займає співпраця з НВК №70, яка здійснювалась згідно плану роботи на принципах наступності між дошкільною  і початковою освітою.

   Педагогічний колектив ЗДО забезпечував формування у кожної дитини перед вступом до школи мінімального освітнього ядра та створював передумови за яких перехід до школи збереже природну активність дитини, спонукатиме її пізнавати світ природи, людських взаємин.

Важлива ділянка роботи практичного психолога - проведення діагностики випускників закладу дошкільної освіти. За даними моніторингу соціальної зрілості дітей до навчання: 12% дошкільників мають низький рівень, 61% - середній, 27% - високий.

Рівень психосоціальної зрілості дошкільника

 

Рівні

Старші групи

обстежено:  56 д.

низький

7 – 12%

середній

34 – 61%

високий

15  – 27%

 

 

В закладі здійснювала роботу група короткотривалого перебування дітей, основним завданням якої було забезпечення системного підходу до соціальної адаптації дітей п’ятирічного віку та шестирічок, а також фізичний, пізнавальний, мовленнєвий, художньо-естетичний розвиток перед початком шкільного життя. З огляду на обмежений термін перебування дітей у відповідній групі, навчання дошкільників здійснювалось у процесі спеціально організованих занять, які насичувались іграми і вправами розвивального, дидактичного характеру та різною змістовою спрямованістю: логіко-математичною, мовленнєвою, українознавчою, природознавчою, художньо-естетичною, руховою тощо.

   Діти активно приймали участь в святах та розвагах.

     Спільні зусилля педагогі закладу дошкільної освіти, вчителів початкових класів та батьків сприяють легкій адаптації дитини до нових соціальних умов при її переході з дитсадка до школи.

     Але все ж таки робота наступності потребує ще тіснішої співпраці між педагогами ЗДО та НВК з батьками особливо в період реформи Нової української школи.

 

8. Медичне обслуговування. Фізкультуро - оздоровча робота

 

З метою збереження, зміцнення фізичного, психічного здоровя дітей педагогічний колектив упродовж 2019 -2020 н.р. працював над якісним забезпеченням фізкультурно – оздоровчої діяльності, підвищенням рівня фізичного виховання в закладі дошкільної освіти.

У процесі розвитку рухової активності дітей застосовувалась інноваційна технологія М.М. Єфіменка. Її використання дозволило вихователям розробляти комплекси вправ за відповідною темою у формі гри.

Моніторинг рівня рухового розвитку дітей показав , що більшість  дітей  фізично готові до навчання в школі та мають високий рівень фізичного розвитку. За результатами розрахунків простежується тенденція росту розвитку фізичних якостей дітей . Проте, на тлі загальної позитивної діагностичної картини фізичного розвитку виділяються діти , які мають низький рівень фізичної підготовленості, також є діти ослаблені , які мають 2-3 групи здоров’я, які за станом здоров’я не можуть показати високі результати (нормативи) .

Медичне обслуговування дітей закладу упродовж року здійснювалось медичним працівником, який входить до штату закладу. Сестра медична старша здійснювала профілактичні заходи, в тому числі, проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання , загартовуванням, дотриманням санітарно – гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування. Медичне обслуговування в закладі передбачало надання дітям допомоги у збереженні здоров’я та профілактиці захворювань.

Робота з родиною – невід’ємна складова оздоровчої роботи, адже саме батьки найбільше зацікавлені в тому, щоб створити умови для психічного і фізичного здоров’я дітей, їхнього гармонійного розвитку. З батьками погоджували індивідуальні програми оздоровлення і режиму, лікувально - оздоровчі заходи, які проводилися в закладі.

Найголовніше в оздоровчій роботі – це постійний моніторинг стану здоров’я  дітей. Сьогодні можна зробити такі висновки: найбільший відсоток захворюваності по ДНЗ спостерігається в групі раннього віку та в молодших групах. Пояснюється це тим, що діти цього віку адаптуються до дитячого закладу. Найменший відсоток захворюваності спостерігається в логопедичних групах, групах старшого дошкільного віку. На відсоток відвідування дітьми закладу у порівнянні з минулим навчальним роком вплинув карантин. Тому у 2019 -2020 н.р. (до 11.03.2020) середня захворюваність дітей зменшилась з 19,5% до 16,5%

      Заклад дошкільної освіти забезпечений медикаментами: медичний кабінет має у наявності пакет для надання невідкладної допомоги, жарознижуючі препарати, пакет препаратів та засобів для надання допомоги при травмах.

     Працівники закладу проходять медичний огляд вчасно, відповідно до встановленого графіку.

 

9. Організація харчування

Організація харчування дітей в закладі дошкільної освіти здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

З 05.03.2018р. послуги по харчуванню дітей надає Товариство з обмеженою відповідальністю «Контракт Продрезерв 5»  на умовах аутсорсингу згідно договору.

У закладі визначений триразовий режим харчування, який відповідає режиму кожної вікової групи. Умови для організації харчування в закладі дошкільної освіти задовільні. Харчоблок  має необхідне приміщення, забезпечений проточною гарячою та холодною водою, оснащений необхідним технологічним обладнанням, яке знаходиться в робочому стані. Виконувалися вимоги щодо дотримування санітарно-гігієнічного режиму.

 Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами відповідно до нормативних вимог.

Готуючи страви, кухарі суворо дотримувались меню, технології  приготування їжі, нормативного об’єму страв.

Адміністрацією ведеться систематичний контроль за якістю продуктів харчування та продовольчої сировини, якістю готових страв, їх відповідність щоденному меню.

Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування дітей в групах.

З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців.

У закладі надається дієтичне харчування дітям згідно медичних показань.

У 2020 році встановлена обов’язкова плата за харчування дітей з денним перебуванням для батьків або осіб, які їх замінюють, на рівні 41% від вартості харчування дитини на день:для дітей у ясельних групах – 13,53 грн, та садових групах – 21,81 грн.

Пільгові умови оплати харчування дітей, які потребують соціальної підтримки, надаються за рішенням міської ради за рахунок коштів міського бюджету.

У 2019 – 2020 навчальному році були забезпечені:

- безкоштовним харчуванням діти пільгових категорій:

 • діти, які мають статус потерпілих унаслідок аварії на ЧАЕС – 5;
 • діти з малозабезпечених сімей - 1;
 • діти, які відвідують логопедичні групи - 37;
 • діти батьки, яких є учасниками АТО – 6;
 • діти із числа внутрішньо переміщених осіб – 6;
 • діти з інклюзивної групи – 1;
 • діти, позбавлені батьківського піклування – 1.

- 50% від сплати за харчування:

 • діти з багатодітних сімей - 4.

 

10. Результати роботи щодо укріплення матеріально - технічної бази

 Заклад дошкільної освіти є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Завдання адміністрації полягає в оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні. Питання господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника, оскільки на його розв’язання потрібні кошти.

Фінансово-господарська діяльність здійснюється згідно з кошторисом, сформованим департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Фінансові асигнування на 2019/2020 рік були заплановані лише на захищені статті та частково на утримання закладу дошкільної освіти.

У звітному періоді за бюджетні кошти були придбані: господарчі товари,мийні та дезінфікуючі засоби, медикаменти, медичне обладнання (безконтактні термометри 2 шт.) .

        Упродовж року згідно договорів здійснювались роботи: по обслуговуванню системи доочищення питної води, послуги з комплексного абонентського обслуговування комп’ютерної техніки. Згідно графіка будуть надаватись послуги на виконання заходів по підготовці закладу до опалювального періоду та підготовки закладу до нового навчального року. КП «БІО» було проведенно чергове діагностування та перезарядка вогнегасників, діагностика пожежних кранів.

       На території закладу замінено освітлювальні зовнішні прилади ( електролампи в кількості - 10 шт).

Восени було проведено спил та обрізку аварійних дерев.

За депутатські кошти замінено вікна на металопластикові з енергозберігаючими склопакетами – 8 шт.

Упродовж 2019-2020 навчального року активно працювала Рада закладу дошкільної освіти, батьківський комітет ЗДО, груп. Члени Ради, батьки систематично були присутні на педагогічних радах, організовували роботу з громадськістю щодо залучення спонсорських, позабюджетних коштів та раціонального їх використання.

Спільна та чітка робота з загальносадовим, груповими батьківськими комітетами дала можливість виконати роботи по покращенню матеріально-технічної бази, створенню комфортних умов перебування вихованців у садку.

Виконані ремонтні роботи:

- косметичний ремонт коридору закладу;

- косметичний ремонт в групових приміщеннях груп № 2,7,  туалетної кімнати в групі № 4;

- ремонт тіньових навісів груп № 2,9;

- проведено частковий ремонт ігрового обладнання на ігровому майданчику групи № 1, пофарбовано паркан;

Придбано:

- ноутбук Lenovo;

- комплекти постільної білизни в групі № 3 – 52 комплекти;

- подушки в групі № 9 – 29 шт;

- шафа індивідуальна в групу №4;

- придбано килим та доріжки в групи № 6,7,8;

- посуд в групи № 1,2,6,10;

- водонагрівач в групу № 8;

- господарчі та канцелярські товари, мийні та дезінфікуючі засоби. Поповнено господарський інвентар двірників.

Встановлено пісочницю на ігровому майданчику групи № 7.

За рахунок благодійної допомоги спонсорів придбано :

- фото штору  у музичну залу;

- килим в групу № 10.

Звіти про використання добровільних батьківських внесків знаходяться в інформаційних куточках закладу, груп та на сайті закладу в графі «Фінансова діяльність».

Матеріальні цінності оприбутковуються відповідно до вимог нормативно-правових актів в централізованій бухгалтерії та поставлені на баланс дитячого садка.

На сьогодні заклад має низку нерозв’язаних проблем:  ремонт пральні, ремонт тіньових навісів груп № 3, 4, 6, 7, 10, частковий ремонт ігрових майданчиків та подальше їх укомплектування новими більш сучасними ігровими модулями, а  також частковий ремонт цоколю будівлі та паркану; потребують ремонту санвузли в групах № 2, 6, 8, 10, 11. Всі ці питання внесені в заявку до бюджету ремонтних робіт по закладу дошкільної освіти на 2021 навчальний рік.

В період підготовки оздоровчої компанії «Літо-2020» на групових майданчиках частково пофарбовано та відремонтовано ігрове обладнання. Багато уваги приділялось оформленню ландшафту території закладу: висаджені квіти, кущі. 

Дякуємо батькам за допомогу, підтримку та розуміння проблем дитячого садка.

 

Поступове осучаснення предметно-просторового середовища закладу, його розвиток можливий тільки за умови засвоєння нововведень, бачення високої перспективи розвитку, плідної співпраці всіх учасників освітньо–виховного процесу.

 

 

Звіт керівника

комунального закладу освіти

«Дошкільний навчальний заклад

(ясла-садок) №43 комбінованого типу»

Дніпровської міської ради

за 2018 - 2019н.р.

 

 

 

 

1.Загальна характеристика

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. № 178, зміст звіту зроблений згідно «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю»

 

Мета:      Подальше утвердження відкритої і демократичної державно –

                 громадської системи управління навчальним закладом, поєднання

                 державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й

                 виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики

                 управлінської діяльності завідувача.

 

Завдання звітування:

 1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.
 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 

Комунальний  заклад освіти “Дошкільний  навчальний заклад (ясла-садок)   № 43 комбінованого типу” Дніпровської міської ради  “Теремок”. Розташований за адресою: 49124 м. Дніпро, ж/м “Північний” вул. Семафорна, 15, телефон (056)731-54-14, E-mail: [email protected].

Заснований у 1984 році відомством Придніпровської залізниці, з січня 2017 року підпорядковується управлінню освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України.

Завдання і зміст освітньо - виховного процесу в закладі визначає  Базовий компонент дошкільної освіти і реалізується комплексною освітньою програмою «Дитина в дошкільні роки». Одночасно використовуються варіативні програми, визначені переліком програм, підручників і навчальних посібників, рекомендованих МОН України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах.

Освітній процес у закладі здійснювався за пріоритетними напрямами роботи, які сприяли здійсненню системного підходу до формування цілісної дитячої особистості за лініями розвитку та сферами життєдіяльності.

 Мова навчання – українська.

Заклад дошкільної освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем з 7.00 до 17.30, працює 1 група з    12-годинним перебуванням дітей з 7.00 до 19.00.

У закладі створено комфортне і безпечне розвивальне середовище, яке сприяло успішному виконанню пріоритетних завдань освітньо - виховного плану закладу у 2018-2019 навчальному році. 

Упродовж навчального року. дошкільною освітою у ”Теремку” було охоплено 234 вихованця, функціонувало 11 груп, укомплектованість яких проведена згідно з віком дітей, індивідуальними потребами та з урахуванням запитів батьків. Для зарахування (переведення) дітей з особливими  освітніми потребами до інклюзивної групи та спеціалізованих груп закладу освіти додатково подається висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну  психолого – педагогічну оцінку розвитку дитини де вказано підставу для відвідування цих груп.

 

Вікова група

Кількість груп

Режим роботи

Група раннього віку

1

10,5 годин

Друга молодша

2

10,5 годин

Середня

2

10,5 годин

Старша

6

10,5 годин

з них: спеціалізовані групи

 

 

для дітей з вадами мовлення

2

10,5 годин

з порушенням психологічного розвитку, інклюзивна

1

12 годин

група короткотривалого перебування дітей

1

3 години

 

 

2. Аналіз педагогічного складу

 

Освітньо - виховний процес у закладі забезпечують 52 працівники: з них 31 педагог, 20 - обслуговуючий персонал та 1 медичний працівник.

Серед педагогічних працівників з вищою педагогічною освітою – 14 , з неповною вищою освітою – 13 педагогів та 4 педагогогічних працівника продовжують навчання в закладах вищої освіти.

Мають кваліфікаційну категорію: «спеціаліст вищої категорії» - 9 педагогів, «спеціаліст першої категорії» - 1, «спеціаліст другої категорії» - 1; педагогічне звання: «вихователь-методист» - 6, «вчитель - методист » - 2, «практичний психолог-методист» - 1.

Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні закладу дошкільної освіти шляхом відвідувань педагогами методичних об’єднань, курсів підвищення кваліфікації кадрів.

Щороку в закладі проходить атестація педагогічних працівників відповідно до «Типового положення про атестацію педагогічних працівників» та «Змін до Типового положення» згідно перспективного плану, з виданням відповідних наказів та оформленням відповідних документів. У 2018 - 2019 навчальному році чергову атестацію пройшли 6 педагогічних працівників. 10 педагогів підвищили кваліфікацію в КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради.

В педагогічному колективі спостерігається стабільність кадрового складу, доброзичлива творча атмосфера, взаємодія вихователів та фахівців щодо виконання річних завдань закладу та здійснення комплексного супроводу розвитку та виховання дошкільників.

       Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, думки.

 

3. Управлінська діяльність

 

Управлінські рішення та дії завідувача закладу поточного року були спрямовані здебільшого на забезпечення працездатності колективу виконання річних завдань.

З метою визначення рівня та вдосконалення осітньо - виховного процесу в ЗДО за різними напрямками   були охоплені контролем усі суттєві питання. Своєчасно здійснювався попереджувальний контроль за змістом та якістю перспективного і календарного планування освітнього процесу, готовністю вихователів і інших спеціалістів до робочого дня, якістю підготовки до запланованих річним планом заходів, ретельний аналіз їх наслідків та корекцію.

Здійснювався контроль за роботою обслуговуючого персоналу з метою якісного виконання своїх посадових обов’язків та чіткої роботи закладу.

У процесі формування іміджу закладу дошкільної освіти особливу увагу звертали на: створення сучасного предметно - розвивального середовища, створення емоційно-комфортного мікроклімату в колективі. Працював веб - сайт ЗДО, інформація якого розрахована, в першу чергу, на батьків вихованців, а також на колег інших закладів дошкільної освіти. Це фотогалерея, висвітлення поточної роботи, звітування про використання батьківських коштів – все це сприяло відкритості ЗДО, залученню батьків до життя їх дітей у закладі.

 

4. Пріоритетні напрямки діяльності ДНЗ

 

Пріоритетні змістові напрями освітнього процесу у закладі дошкільної освіти в 2018-2019 навчальному році визначались з урахуванням потреб сьогодення у посиленні складових соціально-морального, емоційно-ціннісного розвитку дітей, покращення їхнього фізичного, психічного здоров’я. Четвертий  рік поспіль колектив закладу плідно працював щодо реалізації обласного науково - методичного проєкту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» (ІV етап – корегуючий).

Вирішуючи завдання процесу соціалізації дошкільника, вихователі розробили цикл занять на рік за тематичними тижнями для впровадження систематичної й послідовної роботи. Пріоритетна основа кожного тематичного тижня – соціально-моральний та емоційно-ціннісний розвиток дошкільників.

Створена система роботи дала змогу оптимізувати освітній процес.

З огляду на актуальність проблеми патріотичного виховання, протягом навчального року особливу увагу було приділено зростанню патріотично налаштованої  особистості: навчали дітлахів любити батьків, рідну домівку, своє місто, свою країну, поважати національні цінності, традиції та звичаї українського народу, толерантно ставитися до людей інших національностей. 

У межах роботи над навчально-методичним забезпеченням для реалізації системи, діяв проєкт «Патріотизм виховуємо змалку».

 Велика увага приділялася  виконанню в повному обсязі мовного законодавства України в частині застосування державної мови в закладі. Посилилася робота з популяризації української мови серед дітей через участь в різноманітних освітньо - виховних  та культурно -просвітницьких заходах. Слід  постійно працювати над підвищенням рівня володіння державною мовою педагогічними працівниками.

У закладі дошкільної освіти створено розвивальне середовище, яке повною мірою відповідає цілям патріотичного виховання та ненав’язливо перегукується з умовами життя дитини в сім`ї. Неабиякий виховний потенціал для формування національно-патріотичної компетентності дошкільнят мають ігрові майданчики та територія дитсадка. Сьогодні ми працюємо над збагаченням їх національним змістом.

    Головною метою корекційно - відновлювальної роботи в групах з дітьми з вадами мовлення та з порушенням психічного розвитку було створення оптимальних умов для ампліфікації емоційно - вольового, пізнавального, фізичного, інтелектуального розвитку, позитивних якостей кожної дитини.

       В спеціалізованих групах для дітей створено єдиний корекційно -розвивальний простір, який включає куточки з сенсомоторного розвитку, різноманітні конструктори та будівельний матеріал, куточки усамітнення, релаксації, куточки для розгортання творчих, театралізованих та сюжетно-рольових ігор. Для підтримання пізнавальної активності, інтересу до навколишнього світу в цих групах обладнано та постійно доповнюються пошуково-дослідні осередки. Для індивідуальної роботи по завданню вчителя-логопеда в кожній спеціалізованій групі оновлено логопедичні осередки.

Робота Команди психолого – педагогічного супроводу в 2018-2019 навчальному році забезпечувала  визначення напрямів психолого – педагогічних та корекційно – розвиткових послуг, що можуть бути надані в межах закладу освіти на підставі висновку ІРЦ та забезпечення надання цих послуг.

На засіданнях Команди психолого - педагогічного супроводу обговорювали особливості розвитку кожної дитини, узгодженість дій між учасниками освітнього процесу, обговорювали розроблення ІПР для дітей з ООП та моніторинг її виконання з метою коригування та визначення динаміки розвитку дитини та ін.

       Чітка взаємодія усіх фахівців, педагогічного колективу  закладу дошкільної освіти  та використання сучасних, ефективних форм роботи з дітьми з ООП дозволили всебічно підготувати дошкільників, які мають вади в розвитку, до навчання в школі.

            Аналіз результатів діагностичного обстеження дітей – випускників спеціалізованих груп, показав: з 19 дітей 70% - мають високий рівень, 40,7% - достатній рівень, 26% - середній рівень, 7,3% - низький рівень шкільної зрілості.

Для повнішого врахування інтересів, бажань, потреб, можливостей і задатків кожного малюка та своєчасного цілісного розвитку дитячої особистості використовували різні види програм, які задовольняють освітні потреби дітей відповідно до інваріантної та варіативної складових Базового компонента. Старші дошкільники, які відвідували заняття хореографічного гуртка “Грація”, отримали систему танцювальних навичок, а також творчих умінь, успішно їх застосовують як у музичній діяльності, фізкультурній так і в повсякденному житті.

Навчання дітей англійської мови в гуртку “Альфабет” стало важливою складовою в формуванні елементарної англомовної комунікативної компетенції за освітніми лініями, визначеними Базовим компонентом, сприяло соціалізації дитини, формуванню її особистісної культури через ознайомлення з мовою та культурою іншого народу.

 

5. Методична робота

Для реалізації змісту програм у  методичному кабінеті закладу дошкільної освіти з метою підвищення методичного та освітнього рівня педагогів, підвищення їх теоретичного рівня та фахової підготовки, були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, які шляхом самоосвіти педагоги опрацьовували упродовж навчального року, сформований каталог педагогічного досвіду та інноваційних технологій, поповнено книжковий фонд кабінету, що дає можливість педагогам ознайомитися з сучасними педагогічними технологіями, авторськими наробками та використовувати їх в роботі з дітьми. Постійно виписуються основні та спеціальні періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Джміль», «Практика управління закладом освіти», «Вихователь - методист», «Медична сестра дошкільного закладу».

 Організація методичної роботи з педагогічними кадрами має діагностично – прогностичний характер і базується на аналізі освітньо – виховного процесу.

Вирішення річних завдань неможливе без теоретичної підготовки педагогів, тому система педагогічних нарад, семінарів, консультацій, колективних переглядів мала конкретні цілі. Найбільш дієвими виявилися такі інтерактивні форми методичної роботи з кадрами: ділова гра, тренінги, дискусії, бліц – турніри, презентації міні – проектів, моделювання, методичний марафон.  Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлювалися, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки. Використання можливостей інтернету в сфері освітніх послуг дало можливість висвітлювати та вивчати інноваційні педагогічні технології, сучасні методичні форми і методи роботи з вихователями. 

Найбільш результативними та цікавими були педагогічні ради, які відзначались актуальністю, науковістю та доцільністю тематики, інноваційним підходом до їх проведення: «Основні орієнтири нового навчального року у формуванні різнобічно розвиненої особистості», «Про сучасні аспекти взаємодії дитячого садка і сімї щодо гармонійного розвитку особистості», «Мовленнєвий розвиток дошкільників – запорука їхньої наступної успішності», «Результат роботи – життєва компетентність дошкільника» . Виконання рішень педрад сприяло поліпшенню методичного та матеріального забезпечення освітнього процесу, підвищенню ефективності праці педагогів.

Окремою ланкою методичної роботи є організація взаємодії з родинами вихованців.

Застосування інтерактивних форм роботи: Дні відкритих дверей, тематичні виставки, тренінги, школа педагогічної просвіти батьків, клуб молодих батьків «Моя крихітка», педфакультатив «Майбутній першокласник», дало змогу батькам отримувати досвід безпосереднього проживання певних ситуацій і реагування на них, що сприяє збагаченню психолого-педагогічних знань і формуванню навичок педагогічно виправданої поведінки.

Працював веб - сайт ЗДО № 43 на порталі «Класна оцінка», де висвітлювались новини та заходи, поповнювалися матеріали консультацій, рекомендацій спеціалістів, обмін досвідом, думками спеціалістів з колегами.

 

6. Якість реалізації освітніх програм

 

Аналіз виконання вимог програми, проведений за результатами педагогічного діагностування дошкільників у травні 2019 року, свідчить про те що більшість дошкільників належним чином засвоїли відповідні знання, уміння та навички. У їхньому житті практично рівномірно збалансовані різні форми активності: фізична, соціально - моральна, емоційно - ціннісна, пізнавальна, мовленнєва, художня, креативна. Проте вихователям рекомендовано приділяти увагу розвитку логічних здібностей дітей, активно використовувати методи і прийоми проблемного навчання з огляду на те, що дошкільники не завжди можуть застосовувати знання, уміння, та навички в нових умовах.  

 

7. Робота з наступності зі школою та батьками

 

Належне  місце в роботі закладу дошкільної освіти  займає співпраця з НВК № 70, яка здійснювалась згідно плану роботи на принципах наступності між дошкільною  і початковою освітою.

   Педагогічний колектив ЗДО забезпечував формування у кожної дитини перед вступом до школи мінімального освітнього ядра та створював передумови для її безболісної адаптації до нового соціального середовища. В роботі зі старшими дошкільниками посилювали ціннісні аспекти виховного значення та забезпечували наступність в роботі закладу дошкільної освіти і початкової школи з реалізації завдань духовного, патріотичного та правового виховання.

З метою вивчення стану готовності дітей до майбутнього навчання в школі в травні 2019 року практичним психологом були обстежені діти старших груп закладу.

За даними моніторингу психологічної готовності дітей до навчання: 2% дошкільників мають низький рівень, 75% - середній, 13% - достатній, 10% - високий.

Діти старшого дошкільного віку готові долати перші труднощі шкільного життя.

Але все ж таки робота наступності потребує ще тіснішої співпраці між педагогами ЗДО та НВК з батьками особливо в період реформи Нової української школи.

 

8. Медичне обслуговування. Фізкультуро - оздоровча робота

 

Одним із пріоритетних напрямків роботи діяльності закладу дошкільної освіти є забезпечення кваліфікованої турботи про фізичний розвиток, зміцнення і збереження здоров’я дітей.

У процесі розвитку рухової активності дітей застосовувалась інноваційна технологія М.М. Єфіменка. Її використання дозволило вихователям розробляти комплекси вправ за відповідною темою у формі гри.

Моніторинг рівня рухового розвитку дітей показав , що більшість  дітей  фізично готові до навчання в школі та мають високий рівень фізичного розвитку. За результатами розрахунків простежується тенденція росту розвитку фізичних якостей дітей . Проте на тлі загальної позитивної діагностичної картини фізичного розвитку виділяються діти , які мають низький рівень фізичної підготовленості, також є діти ослаблені , які мають 2-3 групи здоров’я, які за станом здоров’я не можуть показати високі результати (нормативи) . 

Робота з родиною – невід’ємна складова оздоровчої роботи, адже саме батьки найбільше зацікавлені в тому, щоб створити умови для психічного і фізичного здоров’я дітей, їхнього гармонійного розвитку. З батьками погоджували індивідуальні програми оздоровлення і режиму, лікувально - оздоровчі заходи, які проводилися в закладі.

Найголовніше в оздоровчій роботі – це постійний моніторинг стану здоров’я  дітей. Сьогодні можна зробити такі висновки: найбільший відсоток захворюваності по ДНЗ спостерігається в групі раннього віку та в молодших групах. Пояснюється це тим, що діти цього віку адаптуються до дитячого закладу. Найменший відсоток захворюваності спостерігається в логопедичних групах, групах старшого дошкільного віку.

Заклад дошкільної освіти забезпечений медикаментами: медичний кабінет має у наявності пакет для надання невідкладної допомоги, жарознижуючі препарати, пакет препаратів та засобів для надання допомоги при травмах.

Працівники закладу проходять медичний огляд вчасно, відповідно до встановленого графіку.

 

9. Організація харчування

 

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей.

Організація харчування дітей в закладі дошкільної освіти здійснюється  згідно Інструкції  з харчування дітей в дошкільних навчальних  закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти  і науки України, Міністерства охорони здоров’я

України від 17.04.2006 р. за № 298/227, спільного наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 15.08.2006 №620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах».

         Відповідно до листа департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 04.01.2019 № 9/3-2, установлена обов’язкова плата за харчування дітей в групах з  денним  перебуванням  для  батьків  або  осіб, які їх замінюють на рівні 41% від  вартості  харчування дитини на  день для  дітей  у  ясельних  групах  12,73 грн.  та  садових  групах  20,52 грн.

   З 05.03.2018 харчування дітей  у  закладі дошкільної освіти здійснюється на умовах аутсорсингу згідно договору Товариством з обмеженою відповідальністю «Контракт Продрезерв 5».

Готуючи страви, кухарі дотримувались технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходили із супровідними документами відповідно до нормативних вимог.

Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

Умови для організації харчування в дошкільному закладі задовільні. Харчоблок  має необхідне приміщення, забезпечений проточною гарячою та холодною водою, оснащений необхідним технологічним обладнанням, яке знаходиться в робочому стані. У 2019 році за рахунок бюджетних коштів було придбано картоплечистку та тістоміс. Виконувалися вимоги щодо дотримування санітарно - гігієнічного режиму.

Адміністрацією ведеться систематичний контроль за якістю продуктів харчування та продовольчої сировини, якістю готових страв, їх відповідність щоденному меню.

У закладі надається дієтичне харчування дітям згідно медичних показань.

Безкоштовне харчування надається дітям пільгових категорій:

·        діти, які мають статус потерпілих унаслідок аварії на ЧАЕС – 6;

·        діти з малозабезпечених сімей - 2;

·        діти, які відвідують логопедичні групи - 28;

·        діти, батьки яких є учасниками АТО – 4;

.        діти з інвалідністю – 1.

50% від сплати за харчування:

·        діти з багатодітних сімей - 5.

 

10.Робота з сім’ями вихованців

 

Модернізація дошкільної освіти призводить до змін в усіх її сферах, зокрема в роботі з родинами вихованців і залученням їх до освітнього процесу.

Взаємодія з сім’ями вихованців була і є пріоритетною областю в роботі закладу дошкільної освіти. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом.

Поряд із традиційною системою відкритих показів для батьків свят, розваг, контрольно - підсумкових занять простежується тенденція до використання такої форми роботи, як їх участь у виставках, спортивних святах тощо.

Здійснювала роботу група короткотривалого перебування дітей, основним завданням якої було забезпечення системного підходу до соціальної адаптації дітей п’ятирічного віку та шестирічок, а також фізичний, пізнавальний, мовленнєвий, художньо-естетичний розвиток перед початком шкільного життя. З огляду на обмежений термін перебування дітей у відповідній групі, навчання дошкільників здійснювалось у процесі спеціально організованих занять, які насичувались іграми і вправами розвивального, дидактичного характеру та різною змістовою спрямованістю: логіко-математичною, мовленнєвою, українознавчою, природознавчою, художньо-естетичною, руховою тощо.

   Діти активно приймали участь в святах та розвагах.

 

11. Результати роботи щодо укріплення матеріально - технічної бази

 

 Заклад дошкільної освіти є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Завдання адміністрації полягає в оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні. Питання господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника, оскільки на його розв’язання потрібні кошти.

Фінансово-господарська діяльність здійснюється згідно з кошторисом, сформованим департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Фінансові асигнування на 2018/2019 рік були заплановані лише на захищені статті та частково на утримання закладу дошкільної освіти.

У звітному періоді за бюджетні кошти було придбано: вогнегасники ВП-5 (3) – 5 шт., машина тістомісильна (МТ – 25), машина картоплечистка (МОК-150М).

Упродовж року згідно договору здійснювались роботи по обслуговуванню системи доочищення питної води. Згідно підготовки до опалювального періоду проведена чергова промивка системи опалення. Виконано ремонт м’якої покрівлі (100 м2). На території закладу замінено освітлювальні зовнішні прилади в кількості ( електролампи в кількості - 10 шт). Восени було проведено спил та обрізку аварійних дерев на території садка. На підставі договору здійснюються послуги з комплексного абонентського обслуговування комп’ютерної техніки. Проведено діагностування та перезарядка вогнегасників.

Упродовж 2018-2019 навчального року активно працювала Рада закладу дошкільної освіти, батьківський комітет ЗДО, груп. Члени Ради, батьки систематично були присутні на педагогічних радах, організовували роботу з громадськістю щодо залучення спонсорських, позабюджетних коштів та раціонального їх використання.

Спільна та чітка робота з загальносадовим, груповими батьківськими комітетами дала можливість виконати роботи по покращенню матеріально-технічної бази, створенню комфортних умов перебування вихованців у садку.

Виконані ремонтні роботи: косметичний в групах № 2, 3, 4, 7, 8; частковий ремонт ігрового обладнання на ігрових майданчиках груп № 3, 5, 7, 9; на ігровому майданчику групи раннього віку встановлено паркан. Придбано: м’який інвентар в групах № 3, 5; дитячі меблі в групу №7; посуд (тарілки глибокі) в групу № 10; водонагрівачі (4шт) в групи № 2,4,7,8; господарчі та канцелярські товари, мийні та дезінфікуючі засоби. Поповнено господарський інвентар двірників.

Звіти про використання добровільних батьківських внесків знаходяться в інформаційних куточках закладу, груп та на сайті закладу в графі «Фінансова діяльність».

Матеріальні цінності оприбутковуються відповідно до вимог нормативно-правових актів в централізованій бухгалтерії та поставлені на баланс дитячого садка.

На сьогодні заклад має низку нерозв’язаних проблем:  ремонт тіньових навісів груп № 3, 4, 6, 7, 9, 10, а  також частковий ремонт цоколю будівлі та паркану; потребують ремонту санвузли в групах № 2, 10, 11. Всі ці питання внесені в заявку до бюджету ремонтних робіт по закладу дошкільної освіти на 2020 навчальний рік.

В період підготовки оздоровчої компанії «Літо-2019» на групових майданчиках пофарбовано та відремонтовано ігрове обладнання, завезений пісок. Багато уваги приділялось оформленню ландшафту території закладу: висаджені квіти, кущі. 

Дякуємо батькам за допомогу, підтримку та розуміння проблем дитячого садка.

 

Поступове осучаснення предметно-просторового середовища закладу, його розвиток можливий тільки за умови засвоєння нововведень, бачення високої перспективи розвитку, плідної співпраці всіх учасників освітньо–виховного процесу.

 

 

Звіт керівника

комунального закладу освіти

«Дошкільний навчальний заклад

(ясла-садок) №43 комбінованого типу»

Дніпровської міської ради

за 2017-2018н.р.

1.Загальна характеристика

 

Комунальний  заклад освіти “Дошкільний  навчальний заклад (ясла-садок)   № 43 комбінованого типу” Дніпровської міської ради  “Теремок”.

Юридична адреса: 49124 м. Дніпро, ж/м “Північний” вул. Семафорна, 15, телефон (056)731-54-14, E-mail: [email protected].

Заснований у 1984 році відомством Придніпровської залізниці, з січня 2017 року підпорядковується управлінню освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України.

Завдання і зміст навчально-виховного процесу в закладі визначає  Базовий компонент дошкільної освіти і реалізувався комплексною додатковою освітньою програмою «Дитина в дошкільні роки». Одночасно використовувалися варіативні програми, визначені переліком програм, підручників і навчальних посібників, рекомендованих МОН України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах.

Освітній процес у ДНЗ здійснювався за пріоритетними напрямами роботи, які сприяли здійсненню системного підходу до формування цілісної дитячої особистості за лініями розвитку та сферами життєдіяльності.

Режим роботи ДНЗ № 43: п’ятиденний з 7.00 до 17.30, працює 1 група з    12-годинним перебуванням дітей з 7.00 до 19.00.

Мова навчання – українська.

У закладі дошкільної освіти створено всі необхідні умови для збереження психічного та фізичного здоров’я дітей, організації освітньо-виховного процесу і розвивального простору для вихованців: групи мають сучасний інтер’єр, постійно оновлюється розвивально-ігрове середовище, оснащені іграшками відповідно віку дітей.

Упродовж 2017 – 2018 н.р. дошкільною освітою у ”Теремку” було охоплено 240 вихованців, функціонувало 11 груп, укомплектованість яких проведена згідно з віком дітей, індивідуальними потребами та з урахуванням запитів батьків.

 

Вікова група

Кількість груп

Режим роботи

Група раннього віку

1

10,5 годин

Друга молодша

2

10,5 годин

Середня

2

10,5 годин

Старша

6

10,5 годин

з них: спеціалізовані групи

 

 

для дітей з вадами мовлення

2

10,5 годин

з порушенням психологічного розвитку, інклюзивна

1

12 годин

група короткотривалого перебування дітей

1

3 години

 

 

2.Аналіз педагогічного складу

 

Освітньо-виховний процес у закладі забезпечують 53 працівники: з них 30 педагогів, 21 обслуговуючий персонал та 2 медичних працівника.

Серед педагогічних працівників з вищою освітою – 15 чол., з середньо-спеціальною освітою – 13 чол. та 2 педагога мають базову освіту. 4 педагогічних працівника навчаються в закладах вищої освіти.

Мають кваліфікаційну категорію: «спеціаліст вищої категорії» - 9,«спеціаліст першої категорії»- 2, «спеціаліст другої категорії»-1; педагогічне звання: «вихователь-методист»- 5,«вчитель-логопед»- 2,«практичний психолог-методист»-1.

Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об’єднань, курсів підвищення кваліфікації кадрів.

Щороку в ДНЗ проходить атестація педагогічних працівників відповідно до «Типового положення» та «Змін до Типового положення» згідно перспективного плану, з виданням відповідних наказів та оформлення відповідних документів. У 2017-2018 навчальному році чергову атестацію пройшли: 6 педагогічних працівників. 8 педагогів підвищили кваліфікацію при обласному інституті післядипломної освіти.  

Порівняльний аналіз кількісного та якісного складу педагогічних працівників свідчить про стабільність колективу та його творчий потенціал.

       Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, думки.

 

3.Управлінська діяльність

 

Управлінські рішення та дії завідувача закладу поточного року були спрямовані здебільшого на забезпечення працездатності колективу виконання річних завдань.

З метою визначення рівня та вдосконалення осітньо-виховного процесу в ДНЗ за різними напрямками   були охоплені контролем усі суттєві питання. Своєчасно здійснювався попереджувальний контроль за змістом та якістю перспективного і календарного планування освітнього процесу, готовністю вихователів і інших спеціалістів до робочого дня, якістю підготовки до запланованих річним планом заходів, ретельний аналіз їх наслідків та корекцію.

Здійснювався контроль за роботою обслуговуючого персоналу з метою якісного виконання своїх посадових обов’язків та чіткої роботи ДНЗ.

У процесі формування іміджу ДНЗ особливу увагу звертали на: створення сучасного предметно-розвивального середовища, створення емоційно-комфортного мікроклімату в колективі. Працював веб-сайт ДНЗ, інформація якого розрахована, в першу чергу, на батьків вихованців, а також на колег інших закладів дошкільної освіти. Це фотогалерея, висвітлення поточної роботи, звітування про використання батьківських коштів – все це сприяло відкритості ДНЗ, залученню батьків до життя їх дітей у закладі.

4.Пріоритетні напрямки діяльності ДНЗ

 

Пріоритетні змістові напрями освітнього процесу у закладі дошкільної освіти в 2017-2018 навчальному році визначались з урахуванням потреб сьогодення у посиленні складових соціально-морального, емоційно-ціннісного розвитку дітей, покращення їхнього фізичного, психічного здоров’я. Третій рік поспіль колектив закладу плідно працював щодо реалізації обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» (ІІІ етап – практичний).

Вирішуючи завдання процесу соціалізації дошкільника, вихователі розробили цикл занять на рік за тематичними тижнями для впровадження систематичної й послідовної роботи. Пріоритетна основа кожного тематичного тижня – соціально-моральний та емоційно-ціннісний розвиток дошкільників.

Створена система роботи дала змогу оптимізувати освітній процес.

Питання патріотичного і громадянського виховання завжди було пріоритетним для педагогічного колективу закладу: виховним ідеалом було визначено, сформований у процесі національного і духовного виховання патріотизм, почуття любові до близького оточення та України, рідної мови і культури, пошани до буремного минулого та героїчного сьогодення, готовність до виконання громадянських і конституційних обов’язків.

У межах роботи над навчально-методичним забезпеченням для реалізації системи, було розроблено проект «Патріотизм виховуємо змалку».

У формуванні основ патріотизму велику роль відіграє рідна мова, бажання нею розмовляти, тому в щоденній практиці працівники закладу спілкувалися українською мовою та всіляко заохочували дітей до спілкування нею, використовували на заняттях і у повсякденні народні пісні, ігри, приказки.

У закладі дошкільної освіти створене розвивальне середовище, яке повною мірою відповідає цілям патріотичного виховання та ненав’язливо перегукується з умовами життя дитини в сім`ї. Неабиякий виховний потенціал для формування національно-патріотичної компетентності дошкільнят мають ігрові майданчики та територія дитсадка. Сьогодні ми працюємо над збагаченням їх національним змістом.

Робота психолого-медико-педагогічної служби в 2017-2018 навчальному році була спрямована на здійснення психолого-медико-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами, який забезпечував систему професійної діяльності всіх учасників освітнього процесу, спрямовану на створення соціально-психологічних умов для збереження і зміцнення здоров’я, успішного навчання і психологічного розвитку дитини в ситуаціях взаємодії з однолітками і дорослими в освітньому процесі.

Корекційну направленість супроводу регулював психолого-педагогічний консиліум. Він визначав особливості розвитку кожної дитини, здійснював контроль за організацією узгоджених дій між учасниками освітнього процесу, сприяв реалізації індивідуальних планів розвитку дітей, відстежував їх ефективність, вносив необхідні корективи. Кожен спеціаліст вирішував певну низку питань, коли, в якому обсязі та в яких формах він буде проводити корекційно-розвивальну, мовленнєву та виховну роботу з дітьми.

Такий підхід до організації корекційної-відновлювальної роботи не лише забезпечує її високу ефективність, а й дозволяє ділитися своїм досвідом з колегами. Так в квітні 2018 року вдало пройшло засідання методичного об’єднання для вчителів-логопедів закладів дошкільної освіти міста за темою: «Палітра педагогічних методів та прийомів», на якому за допомогою інтерактивних методів та прийомів була розкрита співпраця спеціалістів щодо корекційно-розвивальної роботи з дітьми.

Для повнішого врахування інтересів, бажань, потреб, можливостей і задатків кожного малюка та своєчасного цілісного розвитку дитячої особистості використовували різні види програм, які задовольняють освітні потреби дітей відповідно до інваріантної та варіативної складових Базового компонента. В закладі успішно працював спортивний гурток “Здоров’ячок”, на заняттях якого здійснювалось оздоровлення дітей, піднімався їх настрій, поліпшувалась координація рухів. За допомогою вправ фітбол-гімнастики успішно здійснювався розвиток фізичних можливостей дітей. Швидкий темп і зміна вправ позитивно впливають на діяльність серцево-судинної системи, зміцнюють опорно-руховий апарат. Старші дошкільники, які відвідували заняття хореографічного гуртка “Грація”, отримали систему танцювальних навичок, а також творчих умінь, успішно їх застосувують як у музичній діяльності, фізкультурній так і в повсякденному житті.

Навчання дітей англійської мови в гуртку “Альфабет” стало важливою складовою в формуванні елементарної англомовної комунікативної компетенції за освітніми лініями, визначеними Базовим компонентом, сприяло соціалізації дитини, формуванню її особистісної культури через ознайомлення з мовою та культурою іншого народу.

 

5.Методична робота

 

Методична робота з педагогічним колективом була спрямована на реалізацію підвищення професійного рівня педагогів, координації зусиль педагогічних працівників дошкільного закладу на вирішення конкретних педагогічних проблем, створення оптимальних умов для підвищення результативності освітнього  процесу.

Упродовж року здійснювалось поповнення інформаційно-методичної бази ДНЗ навчально-виховними програмами, навчально-методичними та навчально-наочними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2017-2018 н.р. Поповнювався та ефективно використовувався методичний фонд літератури, аудіо- та відеоматеріалів.

 

 

В інтерактивному режимі було проведено:

 • педагогічні ради: «Впроваджуємо патріотичне виховання в освітньо-виховну роботу дошкільного закладу» (грудень 2017р.), «Дитина в колективі однолітків – соціальний аспект» (лютий 2018р.), «Аналіз якості та результативності організації освітньої діяльності колективу ДНЗ в 2017-2018 н.р.» (травень 2018р.);
 • семінар-практикум для вихователів «Як досягти чіткої вимови? Допоможе фольклор» (листопад 2017р.);
 • майстер клас: «Чарівний петриківський розпис» (березень 2018);
 • конкурси-огляди: «Країна дитячих мрій «Теремок» (вересень 2017р.), «Кришталева казка» (січень 2018р.), «Здрастуй літо!» (травень 2018р.);
 • засідання творчої групи за темою: «Соціально-економічній освіті – новий подих»;
 • методичний турнір «Мовлення вихователя – один із основних чинників мовленнєвого розвитку дитини» (листопад 2017р.);
 • методичний бенефіс «Результативність роботи з народознавства» (січень 2018р.)

Окремою ланкою методичної роботи є організація взаємодії з родинами вихованців. «Відкриваймо горизонти життя разом» під таким девізом проходила співпраця педагогів і батьків.

Застосування інтерактивних форм роботи: Дні відкритих дверей, тематичні виставки, тренінги, школа педагогічної просвіти батьків, клуб молодих батьків «Моя крихітка», педфакультатив «Майбутній першокласник», дало змогу батькам отримувати досвід безпосереднього проживання певних ситуацій і реагування на них, що сприяє збагаченню психолого-педагогічних знань і формуванню навичок педагогічно виправданої поведінки.

Працював веб-сайт ДНЗ № 43 на порталі «Класна оцінка», де висвітлювались новини та заходи, поповнювалися матеріали консультацій, рекомендацій спеціалістів, обмін досвідом, думками спеціалістів з колегами. За допомогою мережі Інтернет педагогічні працівники мали змогу краще підготуватись до занять та підвищити рівень педагогічної майстерності, технічних вмінь.

Аналіз методичних заходів , проведених упродовж навчального року, показав, що всі вони носили науково-методичний  і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, покращення якості володіння різноманітними методами роботи.

 

6. Якість реалізації освітніх програм

 

Аналіз виконання вимог програми, проведений за результатами педагогічного діагностування дошкільників у травні 2018 року, свідчить про те що більшість дошкільників належним чином засвоїли відповідні знання, уміння та навички. У їхньому житті практично рівномірно збалансовані різні форми активності: фізична, соціально-моральна, емоційно-ціннісна, пізнавальна, мовленнєва, художня, креативна. Проте вихователям рекомендовано приділяти увагу розвитку логічних здібностей дітей, активно використовувати методи і прийоми проблемного навчання з огляду на те, що дошкільники не завжди можуть застосовувати знання, уміння, та навички в нових умовах.  

 

7.Робота з наступності зі школою та батьками

 

Належне  місце в роботі дошкільного закладу займає співпраця з НВК № 70, яка здійснювалась згідно плану роботи на принципах наступності між дошкільною  і початковою освітою.

   Педагогічний колектив ДНЗ забезпечував формування у кожної дитини перед вступом до школи мінімального освітнього ядра та створював передумови для її безболісної адаптації до нового соціального середовища. В роботі зі старшими дошкільниками посилювали ціннісні аспекти виховного значення та забезпечували наступність в роботі дошкільного закладу і початкової школи з реалізації завдань духовного, патріотичного та правового виховання.

   Цікаво пройшла ознайомлювальна екскурсія до НВК № 70 «Чекає нас школа, чекає нас клас».

З метою вивчення стану готовності дітей до майбутнього навчання в школі в травні 2018 року практичним психологом були обстежені діти старших груп ДНЗ.

За даними моніторингу психологічної готовності дітей до навчання: 3% дошкільників мають низький рівень, 69% - середній, 19% - достатній, 9% - високий.

Діти старшого дошкільного віку готові долати перші труднощі шкільного життя.

 

8.Медичне обслуговування. Фізкультуро-оздоровча робота

 

Одним із пріоритетних напрямків роботи діяльності закладу дошкільної освіти є забезпечення кваліфікованої турботи про фізичний розвиток, зміцнення і збереження здоров’я дітей.

В закладі розроблена і застосовувалась власна система здоров’язбережувальної діяльності, що грунтується на елементах інноваційних технологій А. Уманської, М. Єфіменко, О.Стрельникової та інших, а також на власних спостереженнях та практичному досвіді працівників закладу.

У процесі розвитку рухової активності дітей застосовувалась інноваційна технологія М.М. Єфіменка. Її використання дозволяє розробляти комплекси вправ за відповідною темою у формі гри.

Робота з родиною – невід’ємна складова оздоровчої роботи, адже саме батьки найбільше зацікавлені в тому, щоб створити умови для психічного і фізичного здоров’я дітей, їхнього гармонійного розвитку. З батьками погоджували індивідуальні програми оздоровлення і режиму, лікувально-оздоровчі заходи, які проводилися в ДНЗ.

Діти з порушенням постави і плоскостопістю залюбки відвідували заняття ЛФК. На заняттях фізвиховання та лікувальної фізкультури використовувались рухливі ігри, імітаційні і наслідувальні рухи з яскравими предметами, що підвищувало емоційний стан дітей. Крім фізичних вправ, з корекційною метою використовувались і такі, що закріплюють уміння природно рухатися (ходьба, біг, орієнтування в просторі, самоконтроль рухів), що дуже важливо для дітей

Для діагностики плоскостопості та порушень постави впроваджувалася плантографія за авторською методикою кандидата педагогічних наук М.Єфіменко.

Для зміцнення імунної системи дітей застосовувалися різні види лікувально-профілактичного масажу (масаж стоп, кистей рук, вушних раковин, точковий), а також прийоми самомасажу та вправи для розвитку дрібних м’язів рук “Цілющі мудри”. Для дітей, які часто хворіють, впроваджувались комплекси дихальної гімнастики за методикою О. Стрельникової, які ефективно допомагали відновити розумову та фізичну працездатність, позбутися застудних та застійних процесів у легенях.

Моніторинг рівня рухового розвитку дітей показав , що більшість  дітей  фізично готові до навчання в школі та мають високий рівень фізичного розвитку. За результатами розрахунків простежується тенденція росту розвитку фізичних якостей дітей . Проте на тлі загальної позитивної діагностичної картини фізичного розвитку виділяються діти , які мають низький рівень фізичної підготовленості, також є діти ослаблені , які мають 2-3 групи здоров’я, які за станом здоров’я не можуть показати високі результати (нормативи) .  Для роботи з такими дітьми  інструктором з фізкультури підбирались комплекси ігор та доступних завдань, що сприяли їх загальному  фізичному розвитку.

Найголовніше в оздоровчій роботі – це постійний моніторинг стану здоров’я  дітей. Сьогодні можна зробити такі висновки: найбільший відсоток захворюваності по ДНЗ спостерігається в групі раннього віку та в молодших групах. Пояснюється це тим, що діти цього віку адаптуються до дитячого закладу. Найменший відсоток захворюваності спостерігається в логопедичних групах, групах старшого дошкільного віку.

Аналіз захворюваності дітей за 2017-2018н.р. показав, що загальний показник оздоровчо-профілактичної діяльності закладу має стійку позитивну динаміку.

Заклад дошкільної освіти забезпечений медикаментами: медичний кабінет має у наявності пакет для надання невідкладної допомоги, жарознижуючі препарати, пакет препаратів та засобів для надання допомоги при травмах.

Працівники закладу проходять медичний огляд вчасно, відповідно до встановленого графіку.

 

9.Організація харчування

 

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей.

Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі  проводилась  згідно Інструкції  з харчування дітей в дошкільних навчальних  закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти  і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 р. за № 298/227.

З 05.03.2018р. послуги по харчуванню дітей надає Товариство з обмеженою відповідальністю «Контракт Продрезерв 5» згідно затвердженого меню.

Готуючи страви, кухарі дотримувались технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходили із супровідними документами відповідно до нормативних вимог.

Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

Умови для організації харчування в дошкільному закладі задовільні. Харчоблок  має необхідне приміщення, забезпечений проточною гарячою та холодною водою, оснащений необхідним технологічним обладнанням, яке знаходиться в робочому стані. Виконувалися вимоги щодо дотримування санітарно-гігієнічного режиму.

Адміністрацією ведеться систематичний контроль за якістю продуктів харчування та продовольчої сировини, якістю готових страв, їх відповідність щоденному меню.

У закладі надається дієтичне харчування дітям згідно медичних показань.

Безкоштовне харчування надається дітям пільгових категорій:

·        діти, які знаходяться під опікою – 2;

·        діти, які мають статус потерпілих унаслідок аварії на ЧАЕС – 5;

·        діти з малозабезпечених сімей - 5;

·        діти, які відвідують логопедичні групи - 40;

·        діти, батьки яких є учасниками АТО - 6.

50% від сплати за харчування:

·        діти з багатодітних сімей - 7.

 

10.Робота з сім’ями вихованців

 

Модернізація дошкільної освіти призводить до змін в усіх її сферах, зокрема в роботі з родинами вихованців і залученням їх до освітнього процесу.

Взаємодія з сім’ями вихованців була і є пріоритетною областю в роботі закладу дошкільної освіти. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом.

Поряд із традиційною системою відкритих показів для батьків свят, розваг, контрольно-підсумкових занять простежується тенденція до використання такої форми роботи, як їх участь у виставках, спортивних святах тощо. Це сприяло зміцненню авторитету дитсадка серед родин вихованців.

Здійснювала роботу група короткотривалого перебування дітей, основним завданням якої було забезпечення системного підходу до соціальної адаптації дітей п’ятирічного віку та шестирічок, а також фізичний, пізнавальний, мовленнєвий, художньо-естетичний розвиток перед початком шкільного життя. З огляду на обмежений термін перебування дітей у відповідній групі, навчання дошкільників здійснювалось у процесі спеціально організованих занять, які насичувались іграми і вправами розвивального, дидактичного характеру та різною змістовою спрямованістю: логіко-математичною, мовленнєвою, українознавчою, природознавчою, художньо-естетичною, руховою тощо.

   Діти активно приймали участь в святах та розвагах.

 

11.Результати роботи щодо укріплення матеріально-технічної бази

 

 Заклад дошкільної освіти є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Завдання адміністрації полягає в оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні. Питання господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника, оскільки на його розв’язання потрібні кошти.

Фінансово-господарська діяльність здійснюється згідно з кошторисом, сформованим департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Фінансові асигнування на 2017/2018 рік заплановано лише на захищені статті та частково на утримання закладу дошкільної освіти.

У звітному періоді за бюджетні кошти було придбано: м’який інвентар (матраци без пружинні в кількості 15 шт.); мийні засоби для посуду, для підлоги, пральний порошок.

За рахунок депутатських коштів були замінені дерев’яні вікна на металопластикові (12 шт.) в роздягальнях, групових, туалетних приміщеннях груп № 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11.

Упродовж 2017-2018 навчального року активно працювала Рада закладу, батьківський комітет ДНЗ, груп. Члени Ради, батьки систематично були присутні на педагогічних радах, організовували роботу з громадськістю щодо залучення спонсорських, позабюджетних коштів та раціонального їх використання.

Спільна та чітка робота з загальносадовим, груповими батьківськими комітетами дала можливість виконати роботи по покращенню матеріально-технічної бази, створенню комфортних умов перебування вихованців у садку.

Виконані ремонтні роботи: косметичний в групах № 2, 3, 4, 7, 9, 10; частковий ремонт ігрового обладнання на ігрових майданчиках груп № 5, 9, 10; частковий ремонт цоколю будівлі та паркану. Встановлено: нове ігрове обладнання на майданчиках № 9, 10; паркан в групі № 5; вуличні ліхтарі у кількості 3 шт. для освітлення території закладу вночі. Придбано: м’який інвентар в групах № 1, 10, 6; дитячі меблі в групу №2;  посуд (тарілки глибокі, чашки, чайники) в групах № 9, 6, 7; водонагрівачі(1шт) в групі № 6; господарчі та канцелярські товари, мийні та дезінфікуючі засоби. Проведено: діагностування та перезарядка вогнегасників, технічне обслуговування пожежних кранів і перевірка їх на працездатність шляхом пуску води.

Звіти про використання добровільних батьківських внесків знаходяться в інформаційних куточках дошкільного закладу, груп та на сайті закладу в графі «Фінансова діяльність».

Матеріальні цінності оприбутковуються відповідно до вимог нормативно-правових актів в централізованій бухгалтерії та поставлені на баланс дитячого садка.

На сьогодні ДНЗ має низку нерозв’язаних проблем: ремонт покрівлі над групою № 2, ремонт тіньових навісів груп № 3, 4, 6, 7, 9, 10, потребують ремонту санвузли в групах № 2, 10, 11. Всі ці питання були внесені в заявку до бюджету ремонтних робіт по закладу на 2019 навчальний рік.

 

В період підготовки оздоровчої компанії «Літо-2018» на групових майданчиках пофарбовано та відремонтовано ігрове обладнання, завезений пісок. Багато уваги приділялось оформленню ландшафту території закладу: висаджені квіти, кущі. 

Дякуємо батькам за допомогу, підтримку та розуміння проблем дитячого садка.

 

Поступове осучаснення предметно-просторового середовища закладу, його розвиток можливий тільки за умови засвоєння нововведень, бачення високої перспективи розвитку, плідної співпраці всіх учасників навчально–виховного процесу.